Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow
Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

 • Geef je op voor de ING Herdenking op 4 mei.
 • Het nieuwe VO-ING Magazine al gelezen?
 • Al gestemd voor de ledenraad in Rayons Midden en Midden West?
 • Kijk op "Nog plaatsen beschikbaar" om te zien of er annuleringen voor activiteiten zijn.

VO-ING Magazine 2024 nr. 1

ledenraad450
Word lid van de grootste vereniging van oud-medewerkers ING

ledenraad450
Hier vind je de kandidaten voor de Ledenraad...

Nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023 van kracht

Op 30 mei is in de Eerste Kamer gestemd over de nieuwe pensioenwet. Met een meerderheid van 46 stemmen is er nu groen licht en kan de wet officieel per 1 juli worden ingevoerd.

Nu de wet is aangenomen, komt daarmee een voorlopig einde aan meer dan tien jaar onderhandelen, sluiten van akkoorden, het heronderhandelen van akkoorden en tot op de dag van vandaag voeren van voortdurende discussies over of een nieuwe wet wel nodig is. 

Lees verder....

Pensioenakkoord basis voor nieuwe wet

Nu is de kogel door de kerk en is de nieuwe pensioenwet vanaf 1 juli van toepassing. Deze nieuwe wet is het gevolg van het pensioenakkoord dat in 2019 door kabinet, vakbonden en werkgevers is gesloten. 
Er is daarbij een route op papier gezet die de komende jaren zal worden gevolgd: er wordt overgestapt van een zogenaamde ‘uitkeringsregeling’ (de uitkering staat vast) naar een ‘premieregeling’ (waarbij de te betalen premie vaststaat). De gedachte daarachter was dat pensioenen dan eerder zouden kunnen worden verhoogd. Om te voorkomen dat pensioenen echter direct zouden dalen na een slecht beursjaar werd afgesproken dat er ook in de nieuwe regeling een buffer moet komen, maar dan een die niet afhankelijk is van de rentestand. In het pensioenakkoord werden tegelijk een aantal andere keuzes gemaakt: er wordt overgestapt naar ‘persoonlijke pensioenpotjes’ en afgestapt van het fenomeen dat jongeren een hogere en oudere werknemers een lagere premie betalen. 

Hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden

In het nieuwe stelsel ligt voor elk pensioenfonds nu de vraag op tafel of het betrokken fonds de overstap naar het nieuwe stelsel wil maken, of niet. Dat is een beslissing die  genomen moet worden door de sociale partners (werkgevers en werknemers). Hierbij is voor het eerst in de geschiedenis een wettelijke rol toegekend aan verenigingen van gepensioneerden bij pensioenfondsen. Vakbonden en werkgevers moeten bij de afspraken die ze per pensioenfonds maken in het kader van een mogelijke overgang naar het nieuwe stelsel daarbij tijdig het oordeel van verenigingen van gepensioneerden te vragen. Zo zijn die verenigingen straks dé stem van gepensioneerden bij de belangrijke keuzes die moeten worden gemaakt: stapt mijn fonds over naar het nieuwe stelsel, hoe gaat mijn nieuwe pensioenregeling er dan uitzien en hoe wordt het vermogen van het pensioenfonds verdeeld?

VO-ING en VO-NN hebben inmiddels kenbaar gemaakt aan de twee betrokken werkgevers dat zij gebruik willen maken van hun recht om hun wensen kenbaar te maken. De pensioencommissie van onze verenigingen zal hier de komende periode invulling aan geven in nauw overleg met de betrokken fondsen (PFI, de beide CDC-fondsen en mogelijk het pensioenfonds van Delta Lloyd).

De pensioencommissie zal hierbij alleen kijken naar zaken die van toepassing zijn op onze eigen betrokken pensioenfondsen. Hierbij valt op dat de betrokken fondsen overwegend gesloten, rijk en veilig zijn. Dit geeft een degelijk en bijzonder uitgangspunt.

Uiteraard zullen we de leden van onze verenigingen hierbij naar hun menig vragen en betrekken bij de besluitvorming. We houden u op de hoogte!

NB: Om goed gehoord te worden is het van belang dat zoveel mogelijk gepensioneerden en oud-medewerkers lid worden van de verenigingen van VO-ING en VO-NN. Elk nieuw lid is daarbij van harte welkom! 


Personeelsfaciliteiten ING

Welke personeelsfaciliteiten biedt ING Bank u?

ING kent een aantal personeelsfaciliteiten voor haar medewerkers en daarmee gelijkgestelden. U valt onder de categorie gelijkgestelden wanneer u:
gepensioneerd bent en tot uw pensionering bij ING of haar rechtsvoorgangers in dienst was.

 • oud-medewerker bent die vrijwillig vervroegd is uitgetreden op grond van de VUT- (of daarmee verwante) regeling.
 • oud-medewerker bent die arbeidsongeschikt is geworden tijdens het dienstverband bij ING en die van ING een aanvulling op de WAO of WIA-uitkering, dan wel een
  arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.
 • Weduwnaar of weduwe bent van een oud-medewerker die voldoet aan één van bovenstaande criteria.

Nieuwe leden

J.J.W. Swinkels
H. Kruijff
Robert
N. Letter
C.E. Eekhout
P.E.M. Spiekermann
T. de Graaf
E.S.T. Strycharczuk
J.M. Fernig
A.M.F. Feddes

Long covid

Corona is nog steeds onder ons, maar voor veel mensen lijkt het iets uit een ver verleden. Dat is bepaald niet het geval voor mensen die al lange tijd geconfronteerd worden met klachten en de gevolgen daarvan.

Een hulpinstantie die relatief onbekend is, is C-support. Dit is een stichting die werkt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). C-support ondersteunt en adviseert mensen met langdurige coronaklachten (Long COVID) in heel Nederland. De dienstverlening van C-support is gratis. Klik op onderstaand button en lees meer over C-support en over de wijze waarop u met de stichting in contact kunt komen.

ING Herdenking 2024

Dit jaar is de dodenherdenking van ING op zaterdag 4 mei 2024. Wij staan dan stil bij de medewerkers van de Rijkspostspaarbank, het Girokantoor der Gemeente Amsterdam, de Postcheque en Girodienst en NMB, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermist raakten.

Jaarthema Nationaal Comité 4 en 5 mei | Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid.
De afstand tot de Tweede Wereldoorlog wordt ieder jaar groter, maar bijna iedere Nederlander heeft via overlevering van generatie op generatie te maken met de Tweede Wereldoorlog of andere oorlogen sindsdien. Met het jaarthema ‘Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid’ vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2024 aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving. Het comité richt zich de komende tijd met name op het thema van intergenerationele overdracht: hoe ontwikkelen herinneringen zich van de eerste naar volgende generaties? En wat heeft dit voor betekenis voor opvattingen over vrijheid en onvrijheid?

Aanwezig zijn?
Wilt u fysiek aanwezig zijn klik dan op de onderstaande knop om uzelf te registreren.

Niet fysiek aanwezig?
Ook dit jaar bieden wij u de mogelijkheid om digitaal deel te nemen aan de herdenking. Kunt u er niet fysiek bij zijn, dan stellen wij u toch in de gelegenheid de herdenking met ons mee te beleven. U kunt inbellen via de telefoon om mee te luisteren of inloggen via de computer om de herdenking vanuit huis te volgen. (klik op "meer informatie"). De live verbinding wordt om 15:00 uur opgezet.

De opname van de ceremonie kan digitaal verspreid worden. Voor informatie hierover en alle andere vragen over de bijeenkomst op 4 mei kunt u contact opnemen met mijn collega Willie Teixeira. (klik op "meer informatie").

Namens de directie ING Bank Nederland zal Léon Wijnands uw host zijn op zaterdag 4 mei.

Met vriendelijke groet,

Peter Jacobs
Voorzitter Bestuur ING Bank Nederland

Meer informatie?

Duurzaamheid is voor ING erg belangrijk. Wij stellen het daarom zeer op prijs wanneer u de uitnodiging accepteert of afwijst en aangeeft met hoeveel personen u aanwezig bent. Zo kunnen wij voor voldoende catering en zitplaatsen zorgen.

Tevens is het fijn als u laat weten of u met de auto komt. Willie Teixeira zorgt dan voor een parkeerplek.

Adres fysieke herdenking
Inloop vanaf 14:00 uur
ING Cedar (CDR)
Bijlmerdreef 106
1102 CT Amsterdam ZO
Event Hall 1 + Foyer

Inbelgegevens om mee te luisteren
Telefoonnummer: +31 020 708 63 60
Code: 523270917#

Hoe werkt het inbellen?
U belt eerst het nummer 020-708 63 60 waarna u de code intikt 523270917 gevolgd door #.

Via computer meekijken
Als u liever via de computer meekijkt dan kan Willie Teixeira u een outlook uitnodiging sturen. Hiervoor hebben wij wel uw e-mail adres nodig. Dit kunt u sturen naar onderstaand mailadres.

Voor alle vragen kunt u contact opnemen met Willie via:
E: willie.teixeira-waalboer@ing.com
T: 06 27 08 36 87

Opname
Van de ceremonie wordt een opname gemaakt die verspreid kan worden via mail. U kunt deze aanvragen via Willie Teixeira.


Belangrijk nieuws voor deelnemers/gepensioneerden van het Pensioenfonds ING

Zoals gemeld in onze vorige nieuwsbrief van 23 december 2023 zouden de bonden hun achterbannen raadplegen over het harmoniseren van de indexatie. Een ruime meerderheid van de ING en NN stemmers, aangesloten bij de verschillende bonden, heeft zich inmiddels uitgesproken vóór aanpassing en daarmee harmonisatie van de indexatiemaatstaf.

Naar de toekomst toe krijgen daarom alle pensioenen ondergebracht bij PFI dezelfde indexatie op basis van de afgeleide CPI-prijsindex. Vanaf nu gebruiken alle fondsen (PFI en CDC-NN en CDC-ING) dezelfde afgeleide CPI-prijsindex, maar kunnen er vanwege de verschillen in dekkingsgraad bij de genoemde fondsen ook in de toekomst nog wel verschillen in het niveau van indexatie voorkomen.

De ingangsdatum bij PFI wordt 1-1-2022, dat wil zeggen dat er bij PFI over de afgelopen twee jaren nog indexatie zal plaats vinden. Over beide jaren 2022 en 2023 zal in totaal 12% worden geïndexeerd. Dat betekent 12% over twee jaar voor iedereen:

 • mensen met prijsindexatie: hebben 8% gehad over 2022 dus krijgen er 4% bij;
 • mensen met NN-loonindex hebben 3% gehad in 2022 en 3% in 2023, krijgen er dus 6% bij;
 • mensen met ING-loonindex hebben 0% gehad in 2022 en 4% in 2023 en krijgen er dus 8% bij.

Het fonds heeft hier, om administratieve redenen, even tijd voor nodig, maar het komt er aan!

Vanuit de Commissie Pensioenen van VO-NN en VO-ING is ook ernstig op deze harmonisatie aangedrongen bij het Pensioenfonds ING en zijn we dan ook erg blij met deze wijziging. Het versimpelt de jaarlijkse indexaties en de verhogingen zijn natuurlijk ook erg bruikbaar in deze tijden waar de inflatie door veel leden nog steeds gevoeld wordt.Als er geen plaatsen voor activiteiten meer zijn, kunt u hieronder bij "Nog plaatsen beschikbaar" zien als die weer beschikbaar komen en dan direct inschrijven. Er zijn geen wachtlijsten. U moet dit zelf in de gaten houden.


Kunt u zelf niet meer inschrijven (geen button deelnemen zichtbaar), stuur dan een e-mail aan info@vo-ing.nl.Donderdag 4 april 2024 organiseerde regio Oost een bezoek aan de Hanzestad Doesburg. De weersvoorspellingen gaven aan dat het die donderdag de meeste kans op regen zou zijn. En dat klopte een keer. Wind en regen had vrij spel tijdens ons...