Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow
Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

 • Het nieuwe VO-ING Magazine al gelezen?
 • Kijk op "Nog plaatsen beschikbaar" om te zien of er annuleringen voor activiteiten zijn.

Word jij ons nieuwe bestuurslid?

Binnen het bestuur wordt een portefeuilleverdeling gehanteerd. De portefeuille van het gezochte bestuurslid bestaat uit de coördinatie van de Rayonactiviteiten (in samenspraak met een ander bestuurslid) en het organiseren van bestuursevenementen.

Binnen de VO-ING is een 7-tal rayons actief met het organiseren van bijeenkomsten en sociale activiteiten voor onze leden. In het bestuur is een tweetal bestuursleden belast met de coördinatie en planning van deze verenigingsactiviteiten. 

Daarnaast zijn er ook evenementen die georganiseerd worden vanuit het bestuur zoals ledendagen.

Het bestuur zoekt een kandidaat voor deze bestuursfunctie. Ben jij een activiteitencoördinator,  een organisator, een teamplayer meld je dan bij onze secretaris Erica Bischoff (erica.bischoff@vo-ing.nl) dan maken wij graag een afspraak met jou!

Graag reageren voor 12 augustus 2024.

De functie laat zich als volgt beschrijven:
 • coördineert in samenspraak met verschillende rayons de verenigingsactiviteiten.
 • controleren en doorsturen declaraties van rayonleden en externe facturen naar de financiële administratie.
 • ondersteunen organisatoren in geval van (financiële) vragen met betrekking tot de activiteiten
 • aanspreekpunt binnen het bestuur voor de commissies, overlegt en stemt af
 • organiseert activiteiten namens het bestuur
 • is lid van het bestuur, participeert in algemene bestuurszaken en legt daarover verantwoording af aan de ledenraad.

Het bestuur vergadert zo’n tienmaal per jaar op een centrale plaats, waarvan viermaal samen met de ledenraad. De tijdsbesteding ligt rond de zes uur per week. De vereniging verstrekt een bescheiden vrijwilligersvergoeding

Een benoeming geldt voor een termijn van vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid van een verlenging met vier jaar.

Functie-eisen:

 • affiniteit met vrijwilligerswerk
 • organisatietalent
 • teamplayer

VO-ING Magazine 2024 nr. 2

ledenraad450
Word lid van de grootste vereniging van oud-medewerkers ING

Nieuwe leden

E.M.P. Mulders
M.S.A. Franken - Nijman
B.J. Rooseboom de Vries
P.M. Rienstra - van den Berg
E. Lokerse
R. Rengelsma
H. Petersen- de Jager
C.R. Bos
A.J. van Dongen
W.R. Dankfort

Belangenbehartiging, je lidmaatschap is het waard.

U bent lid van VO-ING en wij beloven u dat wij uw belangen op pensioengebied zullen behartigen.

Belangenbehartiging
Het is niet altijd direct zichtbaar (te maken). Maar in een interview met Peter van Meel, uitvoerend bestuurder van het Pensioenfonds ING, wordt het duidelijk. VO-ING en onze zustervereniging VO-NN doen er toe. Hij benadrukt in het interview over het nieuwe Pensioenstelsel, de belangrijke rol van onze verenigingen.

Rol Pensioencommissie en Verantwoordingsorgaan
Onze Pensioencommissie wordt nauw betrokken bij het zogenoemde hoorrecht bij de werkgever. Ook belangrijk de mede door u gekozen vertegenwoordigers van gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan. Zij krijgen een versterkt adviesrecht bij het al dan niet invaren in het nieuwe Pensioenstelsel. Het interview met Peter van Meel, met alle achtergrondinformatie, leest u hier.

Lid worden / lid blijven
De wijze waarop wij de belangenbehartiging invullen is een prima reden om lid te worden van VO-ING en om lid te blijven van onze vereniging. Oud-collega’s die nog geen lid zijn, kunnen zich hier aanmelden.

Alle pensioenen worden met terugwerkende kracht verhoogd.

Alle pensioenen bij Pensioenfonds ING zullen voortaan op dezelfde manier worden verhoogd, op basis van de prijsinflatie. Hierdoor zijn er ook ruimere mogelijkheden ontstaan voor een aanvullende verhoging over de afgelopen jaren voor alle pensioenen. Het gaat om verhogingen van 4% tot maximaal 12%, afhankelijk van de verhogingen die u al eerder hebt ontvangen.

Het doorvoeren van deze afspraken is een complexe klus die formeel geregeld moet worden en tijd vergt. Er moeten verschillende formele stappen worden doorlopen, waaronder advies van het Verantwoordingsorgaan over de aan te passen uitvoeringsovereenkomsten. Pensioenfonds ING wil vervolgens besluiten om de verhoging voor alle deelnemers met terugwerkende kracht in te laten gaan op 1 januari 2024.

Pensioengerechtigden ontvangen dan naar verwachting vanaf uiterlijk oktober dit jaar hun verhoogde pensioen. Daarbij ontvangen zij dan ook eenmalig een nabetaling van de verhoging over de periode januari 2024 – oktober 2024.

Meer informatie lees je hier.

Lees verder....

Pensioenakkoord basis voor nieuwe wet

Nu is de kogel door de kerk en is de nieuwe pensioenwet vanaf 1 juli van toepassing. Deze nieuwe wet is het gevolg van het pensioenakkoord dat in 2019 door kabinet, vakbonden en werkgevers is gesloten. 
Er is daarbij een route op papier gezet die de komende jaren zal worden gevolgd: er wordt overgestapt van een zogenaamde ‘uitkeringsregeling’ (de uitkering staat vast) naar een ‘premieregeling’ (waarbij de te betalen premie vaststaat). De gedachte daarachter was dat pensioenen dan eerder zouden kunnen worden verhoogd. Om te voorkomen dat pensioenen echter direct zouden dalen na een slecht beursjaar werd afgesproken dat er ook in de nieuwe regeling een buffer moet komen, maar dan een die niet afhankelijk is van de rentestand. In het pensioenakkoord werden tegelijk een aantal andere keuzes gemaakt: er wordt overgestapt naar ‘persoonlijke pensioenpotjes’ en afgestapt van het fenomeen dat jongeren een hogere en oudere werknemers een lagere premie betalen. 

Hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden

In het nieuwe stelsel ligt voor elk pensioenfonds nu de vraag op tafel of het betrokken fonds de overstap naar het nieuwe stelsel wil maken, of niet. Dat is een beslissing die  genomen moet worden door de sociale partners (werkgevers en werknemers). Hierbij is voor het eerst in de geschiedenis een wettelijke rol toegekend aan verenigingen van gepensioneerden bij pensioenfondsen. Vakbonden en werkgevers moeten bij de afspraken die ze per pensioenfonds maken in het kader van een mogelijke overgang naar het nieuwe stelsel daarbij tijdig het oordeel van verenigingen van gepensioneerden te vragen. Zo zijn die verenigingen straks dé stem van gepensioneerden bij de belangrijke keuzes die moeten worden gemaakt: stapt mijn fonds over naar het nieuwe stelsel, hoe gaat mijn nieuwe pensioenregeling er dan uitzien en hoe wordt het vermogen van het pensioenfonds verdeeld?

VO-ING en VO-NN hebben inmiddels kenbaar gemaakt aan de twee betrokken werkgevers dat zij gebruik willen maken van hun recht om hun wensen kenbaar te maken. De pensioencommissie van onze verenigingen zal hier de komende periode invulling aan geven in nauw overleg met de betrokken fondsen (PFI, de beide CDC-fondsen en mogelijk het pensioenfonds van Delta Lloyd).

De pensioencommissie zal hierbij alleen kijken naar zaken die van toepassing zijn op onze eigen betrokken pensioenfondsen. Hierbij valt op dat de betrokken fondsen overwegend gesloten, rijk en veilig zijn. Dit geeft een degelijk en bijzonder uitgangspunt.

Uiteraard zullen we de leden van onze verenigingen hierbij naar hun menig vragen en betrekken bij de besluitvorming. We houden u op de hoogte!

NB: Om goed gehoord te worden is het van belang dat zoveel mogelijk gepensioneerden en oud-medewerkers lid worden van de verenigingen van VO-ING en VO-NN. Elk nieuw lid is daarbij van harte welkom! 

Wilt u gratis 6 maanden kennismaken met alle diensten van SeniorWeb? Wij bieden u, samen met Koepel Gepensioneerden en SeniorWeb, die mogelijkheid!
SeniorWeb helpt u om uw weg te vinden in de snel veranderende digitale wereld. Het maakt uw digitale leven leuker en makkelijker. 
Het gratis lidmaatschap eindigt automatisch na 6 maanden. Uiteraard kunt u het lidmaatschap daarna voortzetten. Lees hier verder.Uitslag verkiezingen nieuwe Ledenraad

Tussen 15 maart en 15 april 2024 zijn er in twee van onze rayons, te weten Midden en Midden West/Buitenland, verkiezingen gehouden omdat we daar meer kandidaten hadden dan het maximale aantal van drie plaatsen dat statutair aan die rayons toekomt.

In de andere vijf rayons kunnen de kandidaten gewoon worden benoemd omdat zich daar niet meer kandidaten hebben aangemeld dan mogelijk. Daarbij moet bovendien worden aangetekend dat er in de rayons Noord en Zuid net als ook in West en Noordwest helaas minder kandidaten waren dan er plekken in de Ledenraad beschikbaar zijn. Daar zijn dus enkele plaatsen niet ingevuld.

Toch kunnen we met veel genoegen vaststellen dat er, daar waar gestemd kon worden, een dubbel zo grote opkomst is geweest vergeleken met vier jaar geleden.

In het rayon Midden zijn 432 stemmen uitgebracht en zijn gekozen:
Annelies Hart en René Toorenburgh en Liesbeth Willekes In het rayon Midden West/Buitenland zijn 336 stemmen uitgebracht en zijn gekozen: Jessica Bartels, Harry Steenkamp en Frank Sukel

De per 22 mei 2024 te benoemen Ledenraad ziet er als volgt uit:

Rayon Noord: René Winkels,……
Rayon Noord-West: Tineke Schillert en José Schoel,……..
Rayon Oost: Maaike van der Zwaag, Evert van de Visch en Willem Jan van Munster
Rayon Midden West/Buitenland: Jessica Bartels, Frank Sukel en Harry Steenkamp
Rayon Midden: Liesbeth Willekes, Annelies Hart en René Toorenburgh
Rayon West: Hans de Vries en André Wolters,……..
Rayon Zuid: Pieter Pouwels,…….

……..: betekent open positie

De verkiezingen zijn nagenoeg volledig digitaal gehouden en van de optie om schriftelijk te stemmen (speciaal geregeld voor leden die geen internet of email hebben) is slechts 15 keer gebruikt gemaakt.

Enkele conclusies:

 • Nooit zaten er meer vrouwen in de Ledenraad,
 • Er zijn zeven nieuwe leden in de Ledenraad gekomen,
 • Vier oud Bestuursleden zijn gekozen/toegetreden tot de Ledenraad,
 • Alle rayons zijn vertegenwoordigd, maar in vier van de zeven zijn nog posities te vervullen,
 • Voor het eerst presenteerden kandidaten zich ook via vlogs op de site,
 • Tien leden uit de sinds 2020 opererende Ledenraad keren niet meer terug.

De Verkiezingscommissie die het hele proces heeft begeleid, bestond uit Erica Bischoff  (vz.), Christa Bartolozzi, (secr), Peter Barneveld, Frans Crul, Chris ter Horst en Hans de Vries.

Technisch werden deze verkiezingen mogelijk gemaakt door Tom Kuyper.Als er geen plaatsen voor activiteiten meer zijn, kunt u hieronder bij "Nog plaatsen beschikbaar" zien als die weer beschikbaar komen en dan direct inschrijven. Er zijn geen wachtlijsten. U moet dit zelf in de gaten houden.

Kunt u zelf niet meer inschrijven (geen button deelnemen zichtbaar), stuur dan een e-mail aan info@vo-ing.nl.

PFI: Hoger pensioen vanaf september.

‍De pensioenuitkering die u van Pensioenfonds ING (PFI) ontvangt gaat in september omhoog. Bovendien ontvangt u in die maand een eenmalige nabetaling.

Verhoging voor volgers prijsindex

De pensioenen die de afgeleide prijsindex volgen zijn per 1 januari 2024 verhoogd met 4%. Tot nu toe was die verhoging (indexatie) nog niet verwerkt in uw maandelijkse pensioenuitkering. Dat gebeurt nu in september. In die maand ontvangt u voor het eerst de verhoogde betaling. Bovendien krijgt u dan een nabetaling ter compensatie van de gemiste verhoging over de maanden januari t/m augustus 2024. Dus in september ontvangt u eenmalig een extra hoog pensioen.

Lees verder...

Verhoging voor volgers loonindex

Voor pensioengerechtigden waarvan de indexatie was gekoppeld aan de cao-verhogingen bij ING bank of NN pakt de verhoging anders uit. Sociale partners (werkgevers en vakbonden) hebben namelijk besloten dat alle pensioenen bij PFI vanaf 2022 op dezelfde manier worden verhoogd op basis van de afgeleide prijsindex. PFI heeft de pensioenen die de prijsindex volgen in 2022 met 8% verhoogd en nu dus per 1 januari 2024 met 4%, wat het totaal vanaf 2022 op 12% brengt. Dit betekent het volgende:

 • Pensioenen die de ING cao volgden werden over die periode 4% verhoogd (in 2023). Deze pensioenen gaan daardoor nu met 8% omhoog.
 • Pensioenen die de NN cao volgden kregen er in die periode 6% bij (3% in 2022 en 3% in 2023). Deze pensioenen gaan nu met 6% omhoog.

Rekentool

Voor deelnemers die tussentijds met pensioen zijn gegaan kunnen de verhogingen anders uitpakken. PFI heeft een rekentool ontwikkeld waarmee door beantwoording van enkele vragen deelnemers precies kunnen zien welke verhoging zij kunnen verwachten. De tool is te vinden op hun website Verhoging pensioenen (pensioenfondsing.nl).

Brief met uitleg

Voordat u de hogere pensioenuitkering en nabetaling ontvangt krijgt u eerst nog in september een persoonlijke brief van PFI. Ook oud-medewerkers die nog niet gepensioneerd zijn ontvangen een brief. In de brief staat met welk percentage uw pensioenaanspraak wordt verhoogd, rekening houdend met welke percentages al in 2022 en 2023 zijn ontvangen.

Reden late betaling

Veel leden hebben ons gevraagd waarom de pensioenuitkeringen niet eerder konden worden verhoogd. Wij begrijpen dat ongeduld. U hebt het geld nu eenmaal liever vandaag dan morgen in uw portemonnee. De oorzaak ligt in de afspraken die zijn gemaakt om de indexatie voor alle pensioengerechtigden vanaf 2022 gelijk te trekken. Deze zogeheten harmonisatie is een complexe klus die veel tijd vergt. Er moesten eerst verschillende formele stappen worden doorlopen, zoals een akkoord van de achterban van de vakbonden, advies van het Verantwoordingsorgaan en aanpassing van reglementen en andere stukken. Bovendien moet AZL deze aanpassingen ook nog in administratie verwerken. Dat is de reden waarom u uw hogere pensioen nog niet eerder ontving. 


ING herdenking | Amsterdam 4 mei 2024 | Programmaboekje en video.

Zaterdag 4 mei waren 65 (oud) collega’s, geïnteresseerden, familieleden en nabestaanden van de 52 gevallen collega’s, aanwezig in Cedar om de herdenking bij te wonen. Digitaal keken ook nog zo’n 21 mensen mee.

De ING herdenking gaat niet alleen over de 52 collega’s die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat ook over de geschiedenis en de persoonlijke verhalen die worden doorverteld. Het gaat over de contrasten tussen het Westen, het Oosten en het Midden Oosten. En het gaat over het niet mogen vergeten!

Sprekers
Nog nooit hebben zoveel sprekers tijdens de ING Herdenking een plaats op het podium gehad. En wat een prachtige diversiteit aan verhalen. Zo mooi om te ervaren dat er nog zoveel verhalen uit het (recente) verleden kunnen worden doorverteld. Ook nu zijn overal ter wereld oorlogen of schermutselingen die onze naasten raken. Oude en nieuwe herinneringen moeten worden doorverteld, omdat van geschiedenis kan worden geleerd.

Met dank aan de vijf sprekers die hun – soms zeer aangrijpende – familiegeschiedenis vertelden, willen wij iedereen aanraden om de video te bekijken van de ING Herdenking van zaterdag 4 mei. (Door een fout van de technische partij is helaas van de kranslegging geen opname beschikbaar).

Steven van Rijswijk heette iedereen welkom. Daarna volgden Leon Wijnands, Linda Seewald, Peer Caljé en Sander Bessels.

Van de herdenking is ook een programmaboekje beschikbaar.

Oproep 2025
In 2025 leeft Nederland al 80 jaar in vrijheid en de herdenking zal in het teken staan van dit lustrum jaar. Heb je altijd al eens willen vertellen wat de oorlog met jouw familie gedaan heeft? Wil jij of één van je kinderen een ode of gedicht voordragen? Stuur dan een mail naar willie.teixeira-waalboer@ing.com en zij zal contact met je opnemen.

Hopelijk kunnen we op jou rekenen volgend jaar.