Slider

Zoals gebruikelijk verandert er per 1 januari van een nieuw jaar het nodige in de fiscale- en andere wetgeving. Dat is voor 2019 niet anders.

Evenals voorgaande jaren kiezen wij ervoor om u hier door te laten klikken naar de site van de Rijksoverheid. Aan de hand van 10 thema’s kunt u de voor u, gepensioneerd of nog niet gepensioneerd, relevante informatie inzien.

Afhankelijk van uw woonsituatie kan het interessant zijn te checken of u recht heeft op huurtoeslag. Informatie over dat onderwerp leest u op www.belastingdienst.nl/toeslagen

Commissie Sociaal Economische Belangen

4 januari 2019

Pensioenfonds ING is verheugd u te kunnen informeren dat wij per 1 januari 2019 een volledige toeslag (indexatie) verlenen van 1,68% aan deelnemers die de prijsindex als toeslagmaatstaf volgen. Het gaat hierbij om de ingegane en opgebouwde pensioenen van de meeste oud-medewerkers (pensioengerechtigden en gewezen deelnemers).

Achtergrond besluit
Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het percentage van de afgeleide consumentenprijsindex (prijsinflatie) van 1,68% over de periode oktober 2017-oktober 2018. Daarop heeft het Algemeen Bestuur aan de hand van toeslagstaffel 2018 en de gemiddelde reële dekkingsgraad van eind oktober 2018 besloten om toeslag te verlenen ter hoogte van de volledige prijsinflatie. Volgens de toeslagstaffel 2018 kan toeslag worden verleend als de gemiddelde reële dekkingsgraad hoger is dan 89%. De gemiddelde reële dekkingsgraad van eind oktober was met 96,1% ruimschoots hoger.

Brief
Volgt uw pensioen de prijsindex? Dan ontvangt u in januari een brief over uw toeslag. Pensioengerechtigden ontvangen bovendien uiterlijk op 23 januari 2019 de betaalspecificatie met het verhoogde maandbedrag.
Voorwaardelijk
Toeslagverlening is voorwaardelijk. het Bestuur besluit elk jaar opnieuw op basis van de financiële positie van het Fonds of er een toeslag wordt verleend en zo ja, hoe hoog deze is. Een eerder toegekende verhoging geeft niet vanzelfsprekend recht op verhogingen in de toekomst.

Meer weten?
Bekijk de veelgestelde vragen over toeslagverlening. Of neem contact op met het Pensioenloket. Ze helpen u graag.

7-12-2018

 

PFI

Laten we beginnen met alle leden die hun drie stemmen hebben uitgebracht op de kandidaten voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds ING (PFI) hiervoor hartelijk te bedanken en de gekozen kandidaten van harte te feliciteren.
 
De uitslag van de verkiezing laat zien dat dankzij de stemmen van onze leden 'onze kandidaten' het uitstekend hebben gedaan. Van de 5 gekozen kandidaten in de geleding Pensioengerechtigden zijn er 4 door ons voorgedragen en door uw stemmen gekozen.
 
In de geleding pensioengerechtigden worden vier plaatsen ingenomen door kandidaten die door ons zijn voorgedragen, dus namens de pensioengerechtigden van VO-ING en VO-NN. Het zijn:  
•        Peter Barneveld (Pensioengerechtigden, ING)
•        Anita van Oss (Pensioengerechtigden, ING)
•        Klaas Schuijt (Pensioengerechtigden, ING)
•        Hans Zuidema (Pensioengerechtigden, NN)
Daarnaast is Ron van Alphen (Pensioengerechtigden, NN) gekozen die was voorgedragen door Vakbond “De Unie”
 
Het nieuwe VO bestaat naast de hierboven genoemden nog uit:
•        Willem Steenhoven (namens werkgever ING)
•        Muriël Freriksen (namens werkgever NN)
•        Femke Schep (Deelnemers, ING)
•        Jenny Drost (Deelnemers, ING)
•        Renée Schellekens (Deelnemers, NN)
 
Leden kunnen op de website van het PFI de profielen van alle gekozen leden van het VO (gepensioneerden en actieven) nalezen.
 
Wij willen alle gekozen kandidaten alvast van harte gelukwensen met hun verkiezing en succes toewensen in hun verantwoordelijke rol. We rekenen op een goede samenwerking met de Pensioencommissie van onze beide verenigingen.
 
Age Knossen, voorzitter VO-ING
Ferdi Jonkman, voorzitter VO-NN

Privacyverklaring

Wij vinden de privacy van onze leden belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Nieuwe privacy wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met de invoering van de AVG verandert er als gebruiker van de VO-ING website, respectievelijk als lid van VO-ING, ook een aantal zaken. Daarom willen we u informeren over onze bijgewerkte privacy statement.

Aanpassing privacy statement

We hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd en het statement begrijpelijker gemaakt. Ons doel is om voor u:

  • volledig transparant te zijn over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.
  • aan te geven welke rechten u heeft met betrekking tot verwerking van uw persoonsgegevens.
  • inzichtelijk te maken hoe u bij ons terecht kunt met vragen over uw privacy.

Onderaan de pagina vindt u een tabblad met daarop de vernieuwde privacy verklaring.

Lees meer:

Zoals u wellicht in het 4e kwartaalbericht 2017 van het Pensioenfonds hebt gelezen, zijn inmiddels de kandidaten bekend voor het Verantwoordingsorgaan PFI per 1 juli 2018.

Voor de geleding gepensioneerden, waarvoor 5 plaatsen beschikbaar zijn, hebben zich in totaal 25 kandidaten aangemeld, en voor de geleding actieven, waarvoor 3 plaatsen beschikbaar zijn, kandideren zich 14 personen.
Wij willen ons (uiteraard) beperken tot de verkiezing voor de 5 beschikbare plaatsen namens de gepensioneerden en gewezen deelnemers (ook wel slapers genoemd).

En het zal u niet verrassen dat wij heel graag onze gekwalificeerde kandidaten op die 5 plaatsen zouden zien! Dit betekent dat voor onze kandidaten elke stem telt.

­